BETINGELSER GAUTEFALLHYTTENE pr 1.01.2022

1.1.Ved inngåelse av leieavtalen oversender fakturautsteder heretter nevnt som utleier bekreftelse og leiebevis. Samtidig forfaller en forskuddsbetaling på 50% av leien. Resten forfaller 40 dager før innflytting.

1.2. Ved bestilling senere enn 40 dager før oppholdets påbegynnelse, forfaller det fulle leiebeløpet pr 7 dager dog senest 2 dager før innflytting.

2. Hytten må maksimalt bebos av det antall personer som er angitt i beskrivelsen. Kun ett barn under 3 år kan tas med utover det tillatte antall personer. Innflyttingstidspunkt er normal kl 16.00 innflyttingsdag. (søndag kl 18.00). Oppstilling av telt, campingvogner o.l. på eiendommen er ikke tillatt. Normalt renhold under leieperioden er leietakers ansvar. Sluttrengjøring er obligatorisk og betales på forskudd sammen med leiesummen, likevel skal hytten etterlates ryddig, og det skal være vasket opp, slik at porselen, bestikk og lignende kjøkkenutstyr etterlates i rengjort stand. Ved leieforholdets avslutning skal leier forlate hytten senest kl. 12.00 dersom annet ikke er angitt i leieavtalen eller spesielt avtalt. Ordensregler for hytten angir hva som leietaker plikter å vaske før avreise, selv om det er betalt for utvask.

3. Strøm er en forbruksavhengig ekstrakostnad, og skal etter oppholdets avslutning avregnes ved avlevering av nøkler. Prisen for strøm er pr 1.1.2022 Kr 3 kW/t. og faktureres i etterkant opphold.

4. Til sikkerhet for leiers forpliktelser med hensyn til nøkkelavlevering, betaling av forbruksavhengige omkostninger slik som strøm samt erstatning ved skader eller ved ikke gjennomført eller mangelfull sluttrengjøring forlanges i jule-/nyttårsperioden og ved utleie til grupper, ungdomsgrupper (minst 1 deltaker skal være over 25 år) et depositum på Nok Kr 6000,– Ved leieperiodens opphør skal leietakeren avlevere nøkkelen og avregningen til nøkkelutleveringsstedet dvs. enten eier eller nøkkel-utleverer. Utleier eller stedfortrede kontrollerer avregningen samt hytten etter avtale med leietaker, dog senest innen nye leietagere flytter inn. Depositumet blir umiddelbart avregnet.

5. Det er ikke tillatt å medbringe husdyr på noen av hyttene og røyking er ikke tillatt

6. Leietakers annullering av leieavtalen
Før hytteoppholdet begynner kan leietakeren til enhver tid skriftlig eller per. mail til utleier med begrunnelse annullere avtalen. Annulleringen er først gjeldende, når den er utleier i hende. Følgende avbestillingsgebyrer vil bli avkrevd:

6.1. Fra bestilling og inntil 90 dager før leieforholdets påbegynnelse 15% av totalleien
6.2. Fra 89-35 dager før leieforholdets påbegynnelse 25% av totalleien
6.3. Fra 34-1 dag før leieforholdets påbegynnelse 80% av totalleien
6.4. På ankomst dagen eller ved uteblivelse 100% av totalleien.

7. Utleier ønsker alle leietagere et behagelig hytteopphold. Dersom det skulle oppstå mangler eller feil, så unngå å få ødelagt feriegleden av småfeil eller mangler. Underrett i stedet utleier straks, slik at vi kan få utbedret problemet raskest mulig. Tilbyr utleier eller dennes representant å avhjelpe mangelen, kan leietakeren ikke påberope seg mangelen såfremt avhjelpingen skjer innen rimelig tid og uten omkostninger eller vesentlig ulempe for leietakeren.
Reklamasjoner kan kun anerkjennes, hvis de meldes til utleier innen 3 dager etter at leietakeren har tatt feriehuset i besittelse. Reklamasjoner, som meldes senere eller etter hjemreisen, kan ikke aksepteres.

8. Ettvert tap som utleier påføres av leietaker, direkte eller indirekte dekkes av leietaker.

8.1. Ansvarlig leietaker har ansvaret for de øvrige leietakeres sikkerhet i hytta, herunder bassengrom, massasjebad.

9. Ekstraomkostninger: Betaling for leie av sengetøy, kjøp av ved eller andre tilleggstjenester betales ved avreise til utleier eller dennes representant. Det kan også etterfaktureres dersom det er inngått spesiell avtale om dette på forhånd. Disse ekstra ytelser kan kun bestilles såfremt det tydelig fremgår av informasjonen for den aktuelle hytte.